Počátky kladenského gymnázia

Počátky kladenského gymnázia

První desetiletí kladenského gymnázia ve výročních zprávách (1900–1939)

Roman Hájek s laskavou pomocí Marie Kocálové

O založení státního reálného gymnázia bylo rozhodnuto 25. října 1899. Do dvou paralelních tříd prvního ročníku nastoupilo 78 žáků. Nejprve se vyučovalo v provizorních prostorech, od roku 1905 přesídlila škola do nové secesní budovy, kde sídlí dodnes.

Jedním z nejzajímavějších pramenů, které popisují chod školy, jsou – až na výjimky obou světových válek – pravidelně vydávané výroční zprávy. Obsahovaly základní informace o profesorském sboru, sbírkách učebnic a jiných učebních pomůcek a o stavech žáků (součástí zpráv byl úplný jmenný seznam i s místem bydliště). Dále přinášely seznamy četby pro jednotlivé ročníky studia, směrnice k maturitním zkouškám, informace o možnostech stipendia a dalších organizačních záležitostech školy. Součástí zpráv do dvacátých let byla ještě témata k písemným úkolům vyšších ročníků, témata řečnických úkolů, soupis učebního plánu se změnami osnov a také odborné články profesorů. Ty vykazovaly opravdu profesionální úroveň, což lze posoudit již jen z výběru témat: např. dr. Bydžovský psal na téma Příspěvek k teorii svazku kubických křivek racionálných a Podrobnosti k theorii termálně cyklické kollineace, profesor Ortmann se zabýval životními podmínkami mořských řas a profesor Růžička sepsal pomůcku Anatomie lidského těla žákům kreslířům.

S přestěhováním narůstal počet studentů. Nová budova měla zařízené i odborné učebny – kreslírnu, modelovnu, školní dílnu a laboratoře. Nacházela se zde i tělocvična a knihovna. V červnu roku 1906 bylo rozhodnuto o zřízení botanické zahrady v areálu školy, v listopadu stejného roku byla vysvěcena školní kaple.

Jelikož škola připravovala na další studium na technických školách, zpočátku nebyla přístupná dívkám. Na základě výnosu z 20. dubna 1910 mohly školu navštěvovat dívky – privatistky. Od roku 1918 pak mohly dívky studovat i jako žákyně veřejné. I v profesorském sboru v prvních letech naprosto dominovali muži. První žena, Karla Celerinová, nastoupila do sboru v roce 1919.

Co se týče počtu žáků, nejvíce jich studovalo v letech 1924–1925. Oproti prvním letům v nové budově narostl jejich počet více jak dvojnásobně. V roce 1924 školu navštěvovalo 739 studentů, což činilo průměrně téměř 45 studentů na jednu třídu.

Začátek a konec školního roku, stejně jako prázdniny, byly v době Rakouska-Uherska přizpůsobeny významným církevním svátkům. Významné akce školy (jako začátek školního roku) byly navíc spojeny s církevními rituály.

Nový školní rok zahájen byl dne 19. září 1905 slavnými službami Božími a vzýváním Ducha svatého v děkanském chrámu Páně, načež přečten a vyložen byl žákům kázeňský řád a dána potřebná poučení. Pravidelné vyučování počalo se dne 20. září 1905 o 8. hodině ranní v nové budově školní.
(výroční zpráva z let 1905–1906)

Za studium se platilo školné, ale převážná část žáků byla od platby oproštěna.

Školního platu polol. 30 K zaplatiti jest v prvních šesti týdnech každého pololetí. Platí se školními známkami, jež lze obdržeti u c. k. berního úřadu v Kladně ve dnech k tomu ustanovených.
(výroční zpráva z let 1905–1906)

Některá nařízení školního řádu nám dnes již mohou připadat úsměvná. Zmíníme se jen o několika opravdu nejzajímavějších:

Mají-li škola i rodina svorně působiti o výchovném úkole, který jest střední škole vytčen, musí styk mezi rodiči a školou být co nejčastější.
Na naší škole po každé poradě obdobné byli rodiče po svém přání censurním listem uvědomováni o tom, ve kterých předmětech žák nedostačuje.
Sbor učitelský uvědomoval rodiče, kteří si tak přáli kromě toho ihned, kdykoliv u některého žáka se jevilo povážlivější zhoršení v prospěchu neb žák co do chování se provinil, aby včasným zakročením ze strany rodičů neb odpovědných dozorců způsobena byla náprava. (výroční zpráva z let 1911–1912)

Rodiče žáků (žákyň), kteří docházejí nebo dojíždějí ze vzdálenějších míst, takže se nemohou v poledne v den odpoledního vyučování vrátiti domů, jsou povinni svým synům (dcerám) opatřiti byt, v němž by nejen v polední době mohli pobývati, ale v němž jest postaráno i o řádný dozor.
(výroční zpráva z let 1931–1932)

Další nařízení omezovalo pohyb studentů ve večerních hodinách bez doprovodu rodičů. Toto ustanovení se netýkalo jen mladších žáků, ale i téměř dospělých lidí. Bylo by zajímavé, kdybychom dnes mohli vědět, jak se toto nařízení dodržovalo.

Škola také pořádala poměrně velké množství akcí, zpravidla v souvislosti s výročími nebo jinými důležitými událostmi. Výjimkou nebyly ani pravidelné koncerty.

Čestným dnem ústavu byl koncert, pořádaný dne 30. dubna spolkem ku podporování chudých studujících. Žáci přednesli při něm 7 sborů a 6 krásných slovanských písní, které došly vřelého přijetí četného intelligentního obecenstva, z jehož pochvaly mohli poznati uznání své ochoty a snahy. Nejen hmotný, ale i morální úspěch každého čestného vystoupení pohne zajisté studentstvo, aby vždy horlivě pěstovalo zpěv, hudbu a umění vůbec, jež jest nejušlechtilejší zábavou.
(výroční zpráva z let 1910–1911)

Nejvyšší jmeniny Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva, nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I., ústav oslavil dne 4. října 1905 tím způsobem, že celý sbor učitelský obcoval se všemi žáky v děkanském chrámu Páně slavným službám Božím, po nichž žáci zapěli rakouskou hymnu národní. Po službách Božích ředitel s poselstvem sboru vykonal blahopřejnou návštěvu u p. c. k. okresního hejtmana Č. Hatláka, žádaje tlumočení nejhlubšího blahopřání Jeho Veličenstvu.
(výroční zpráva z let 1905–1906)

Znovuzvolení p. presidenta republiky bylo oslaveno dne 24. května 1933 ve vyzdobené školní aule. Po proslovu prof. V. Burdy o volbě presidenta republiky a panu presidentovi T. G. Masarykovi vyslechli všichni žáci za přítomnosti všech členů profesorského sboru průběh volby presidenta republiky vysílaný z Vladislavského sálu rozhlasem.
(výroční zpráva z let 1933–1934)

Úmrtí prvního presidenta Československé republiky, pana Dr. Tomáše G. Masaryka.
Jakmile došla rozhlasová zpráva dne 14. března 1937, že president Osvoboditel ve 3 hod. 29 min. ráno zesnul, byla na budově vztyčena do půl žerdi státní vlajka. Hned po 8. hodině ranní bylo žactvo shromážděno ve školní aule – kapli, kde po krátké předehře na varhany přednesl žactvu profesor V. Burda proslov o panu presidentu Osvoboditeli, v němž oznámil žactvu truchlivou zprávu o úmrtí pana presidenta a stručně nastínil jeho nehynoucí zásluhy o obnovení československého státu. Pak byli žáci ihned propuštěni domů.
(výroční zpráva z let 1937–1938)

Nařízení a organizace osvětových akcí ze strany vyšších orgánů by se ve většině případů dnes již nesetkala s úspěchem:

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 15. listopadu 1906, č. 46.153 doporoučeti jest žákům, aby rýsovadla kupovali u výrobců tuzemských a firem domácích.
(výroční zpráva z let 1905–1906)

Vynesením c. k. zemské školní rady ze dne 20. května 1906, čís. 18.925 nařízeno upozorniti žáky na zákaz vyhazovati předměty z vlaků železničních, obsažený v § 22. č. 3. řádu železničního z 10. prosince 1892.
(výroční zpráva z let 1905–1906)

Vynesením c. k. místodržitelství ze dne 4. května 1907, č. 46.217 (inti. 15. 6. 1907, č. 24.770 z. š. ř.) vydaný všem c. k. okresním hejtmanstvím a magistrátům v Praze a Liberci oznámeno opatření k zamezení návštěvy hostinců školní mládeží a žactvem škol středních, jakož i chovanci ústavů učitelských, a nařízeno vésti seznam oněch hostinských, jichž místnosti žáci vyhledávají. Po každém oznámení na kompetentní úřad upozorniti jest na závady a potrestání dotyčného hostinského z doby dřívější.
(výroční zpráva z let 1906–1907)

C. k. zemská školní rada vynesením ze dne 5. prosince 1910, čís. 65.479 a opětně ze dne 12. dubna 1911, č. 1-A 962 a i 1911, poukazuje na zhoubné účinky nepřiměřené četby detektivních románů a podobných spisů rozčilujícího obsahu, jež jsou ethické výchově žáků škodlivy a nebezpečny.
(výroční zpráva z let 1911–1912)

Datum: 6.1.2008, autor: Roman Hájek, kategorie: Příběhy, témata: centrum, budovy, školství

Mapa

Komentáře

Co mě osobně na našem ústavu překvapilo, bylo, že obsahoval byt ředitele (což jsem se také dozvěděl od prof. Kocálové). Pro ty, kteří by ho chtěli najít, tak jeho pozůstatky se nacházejí v přízemí gymnasia a to v opačném křídle než v chod (všimněte si solitérního okna do dvora před kabinety jazyků a zeměpisu a učebnou č. 18)

datum: 31.3.2008 1:47, autor: Martin Kodera