Stručné dějiny kladenské šlechty

Rod Kladenských z Kladna a Žďárských ze Žďáru

Redakce Kladna minulého se omlouvá svým čtenářům za dočasné stažení textu o kladenské šlechtě. V článku paní Eugenie Novákové byly v rozporu s autorským zákonem doslovně citovány pasáže z prací Hynka Fridricha. Na základě ústní domluvy s Hynkem Fridrichem jsme vzdor této skutečnosti článek na stránkách nechali. To se ale ukázalo jako problematické vzhledem ke třetím stranám, pojetí licence Creative Commons, pod kterou Kladno minulé spadá, reputaci autora původního textu i reputaci Kladna minulého.

Magistr Hynek Fridrich slíbil za tento článek relevantní náhradu, jež bude v souladu s právními normami. Tímto se dodatečně omlouváme i jemu.

Redakce

Datum: 20.6.2008, autor: Eugenie Nováková, kategorie: Příběhy

Komentáře

Je dobré, že se na internetu objevil obsáhlejší článek o kladenské šlechtě. Musím však upozornit, že o rodu Žďárských a konkrétně k osobě Floriána Jetřicha Žďárského existuje obsáhlá studie Hynka FRIDRICHA, Vzestup barokního kavalíra, Posel z Budče číslo 19, 2002, s. 40–53. Tuto studii jsem napsal již před 7 lety a je pouze výtahem z mé ročníkové práce Portrét konvertity, která vznikla v roce 2002 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Autorka – paní Nováková pak ze studie Vzestup barokního kavalíra převzala doslovně celé četné odstavce o rodě Žďárských. Bohužel i s mými nedostatky, které jsem korigoval dalším bádáním. To je nově shrnuto v mé diplommové práci: Žďárští ze Žďáru.Osudy šlechtického rodu na Kladensku. Tato práce byla úspěšně obhájena na Filozofické fakultě UK v Praze v roce 2008.
Pokud má někdo zájem o podrobnější pohled na Žďárské v době 2. poloviny 16. století a v 17. století doporučuji tedy nejen prvně jmenovanou studii Vzestup barokního kavalíra či netištěnou studii Portrét konvertity (k dispozici je např. v kladenském archivu), tak především diplomovou práci, která se věnuje kladenským majitelům – rodu Žďárských od jejich počátků ve 13.století až po vymření rodu počátkem 18. století, tak i vlastnímu Kladensku od století 15. do století 18. Práce by měla být přístupná v knihovně historického prosemináře na Filozofické fakultě UK (ve 2. patře), tak na CD ve Státním okresním archivu na Kladně či v Sládečkově vlastivědném muzeu. Další mé otištěné drobné studie k této rodině najdete i v dalších ročnících Posla z Budče (2001 a 2003), vydávaného Sládečkovým vlativědným muzeem v Kladně či v článku, Jan mladší Žďárský ze Žďáru, Listy z Unhošťska číslo 39, 2005, s. 16–20.

datum: 7.6.2009 15:41, autor: Hynek Fridrich

Text je skutečně pozoruhodný a jsem rád, že vznikl na Kladenské univerzitě třetího věku. Musím ale opravit jeden omyl ohledně přestavby tvrze kladenských z Kladna na renesanční zámek, který autorka převzala z článku J. Kovaříka ve Slánském obzoru. Přestavbu tvrze začal Zdeněk Žďárský ze Žďáru, kterému při dělení pozůstalosti po Kladenských z Kladna coby nejmladšímu připadlo kladenské panství. Záhy ale zemřel (1556, nebo 1557) a přestavbu dokončil jeho starší bratr Jiří Žďárský (v rodokmenu, který je v uvedeném článku J. Kovaříka ve Slánském obzoru, jsou i chybné letopočty narození a úmrtí Zdeňka Žďárského ze Žďáru).

datum: 4.7.2008 18:43, autor: Zdeněk Kuchyňka

Úžasná a přínosná práce! Gratuluji a děkuji za milé a poučné čtení.

datum: 21.6.2008 0:20, autor: Karel Procházka